Havet – vår felles ressurs!

Stordkonferansen 16.september har havet som tema. Dette elementet som me er så avhengig av og som bind oss alle saman. Havet er ein ressurs me har felles, og kanskje det fremste beviset på at utfordringane våre er globale. At me bokstavleg talt er i same båt. Som anslag til havet som tema vil Elisabet Haugsbø i Center for den fjerde industrielle revolusjon (C4IR)  gje oss ein tilstandsrapport, og kva som vert gjort for havet.

Dersom me også i framtida skal ha 70% av eksportinntektene våre frå havet, må me vera med å styra utviklinga slik at verdiskapinga skjer på Vestlandet. Konsernsjef for nye energiløysingar i Equinor, Pål Eitrheim er klar for nye industrieventyr. Det same er konsernsjef Kjetel Digre i Aker Solutions. Vår felles kunnskap om havet vert avgjerande viktig for å lykkast. Havvind vert ein av dei store marknadene som kan ta i bruk industrien sin kompetanse frå olje- og gassbransjen - vår kunnskap om norsk sokkel har stor verdi. Karbonfangst og lagring er eit anna satsingsområde. Akademia og forskingsmiljøa har ei stor rolle i den grøne kompetanseutviklinga, og UngTekno vil også i år utfordre oss frå scena. Fiskeri og marine næringar er i sterk vekst og utvikling. Prosjektleiar i Bømlo Fiskerihavn Lars Solberg og utviklingssjef for Bremnes Seashore Simon Nesse Økland, vil bidra til at verda får meir av denne proteinrike maten. Me skal hauste klokt av ressursane, og me skal ri på den bølgja som gjev oss best fart. Alt dette vert belyst og debattert på Stordkonferansen 16.september.

FN sine berekraftmål vil stå sentralt i industrien si utvikling, og EU sin «Green Deal» er ein viktig premiss for korleis me skal utvikle næringslivet vårt. Kva perspektiv investorar har til det grøne skifte, vil ha stor innverknad på både retning og fart. Stortingsvalet er gjennomført, og det nye politiske landskapet tek form. Stordkonferansen 16.september tek pulsen saman med politisk kommentator Harald Stanghelle.

Stordkonferansen 2021 vil igjen samla folk for eit fysisk møte, og me skal ha kveldsarrangement kor begeistringa over å møtast vert til å ta og føla på.  Me gler oss, og ynskjer velkommen til Stordkonferansen 16.september.